Advertentie

Artikel 1. Definities

ALGEMENE (ABONNEMENTS)VOORWAARDEN ‘VAKBLAD FONDSENWERVING (VFW)’ – Fondsenwerving.nl BV , gevestigd te Amsterdam (1016 AE), Keizersgracht 241 (KvK. Nr. 70103585)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:

overeenkomst op grond waarvan Uitgever werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde programmatuur), in welke vorm dan ook, periodiek aan Afnemer verschaft tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Afnemer:

Wederpartij / Abonnee: de natuurlijk of rechtspersoon, handelend in het kader van zijn beroep of bedrijf, met wie de Uitgever (al dan niet rechtstreeks) een abonnement aangaat;

Vanwege de aard en inhoud van de uitgave wordt de wederpartij/abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 6: 236 en 237 BWMocht dit anders zijn, dan dient de wederpartij/abonnee dit kenbaar te maken bij het aangaan van het abonnement.

Overeenkomst:

een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer één of meer abonnementen te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Uitgever:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Fondsenwerving.nl B.V., gevestigd te Abcoude (1391 JM), Hollandse Kade 30 (KvK. Nr. 34143256);