Advertentie

Artikel 10. Klachten; retourzendingen

Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over uitgave(n) en/of diensten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de uitgave(n), respectievelijk na levering van de diensten, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de Uitgever ter zake van gebreken in geleverde uitgave(n) en diensten.