Advertentie

Artikel 13. Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

13.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde werken, informatie of ander materiaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de voormelde producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 

13.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Uitgever.

13.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product (uitgave) of enige dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die dienst bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

13.4 Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 14.3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Uitgever of door haar ingeschakelde derden.

13.5 Uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde producten (uitgaven) of diensten.

13.6 Buiten de in artikel 13.3 t/m 13.5 genoemde gevallen rust op de Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Het in artikel 13.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Uitgever of van door haar ingeschakelde derden.

13.7 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door de Uitgever in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer de Uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde de Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

13.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.

13.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

13.10 Afnemer vrijwaart de Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door Uitgever geleverde uitgave(n) en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van de Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.