Advertentie

Artikel 16. Diversen

16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast terzake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

16.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

16.4 De Afnemer, indien werkzaam voor een stichting, vereniging, of als zzp’er voor een non-profit, is gerechtigd om de door de Uitgever georganiseerde bijeenkomsten - alsmede het jaarlijks georganiseerde congres ‘Nationale Vakdag Fondsenwerving’ - bij te wonen, zulks echter onder de nader door de Uitgever te stellen condities en voorwaarden. 

16.5 Afnemers die werkzaam zijn voor commerciële organisaties zijn niet gerechtigd bijeenkomsten bij te wonen als abonnee van Vakblad fondsenwerving. 

16.6 Aan kortingen op opleidingen en/of evenementen/bijeenkomsten van derde partijen kunnen geen rechten worden ontleend, daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden van derde partijen van toepassing zijn.

16.7 Abonneevoordelen zoals kortingen zijn persoonsgebonden.

Last update: 1 januari 2019