Advertentie

Artikel 5. Prijzen en tarieven

5.1 Levering van een abonnement geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Uitgever in Nederland gehanteerde prijzen en tarieven.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

5.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd.

5.4 Jaarlijks kan het abonnementstarief worden aangepast met de CPI en CBS prijsindices.

5.5 In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst zal Uitgever Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Uitgever. Indien Uitgever deze mededeling niet ontvangt binnen dertig dagen nadat Afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.