Advertentie

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde dan ook.

6.5 Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

6.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever naast de in artikel 6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”, onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.