Advertentie

Artikel 7. Levering en leveringstermijnen

7.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de (periodieke) levering van de producten of diensten, indien het product althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.

7.2 Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen (verzenddata) zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

7.3 Uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.