Advertentie

Artikel 8. Overdracht rechten

8.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, rechten en/of plichten die aan de Overeenkomst (Abonnement) verbonden zijn, over te dragen aan een derde. 

8.2 De Uitgever kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Overeenkomst (Abonnement) ontleent aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers of derde partij(en) overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst (Abonnement) schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen.