Advertentie

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst (Abonnement) die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht bij Uitgever, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer bestelde uitgave niet voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

9.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij Uitgever kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.